Daily Ayyappan Pooja
You are in Home>Pooja Verses>Daily Ayyappan Pooja

                               Swamyie Saranam Ayyappa !    
            -----------------------------------------------------------------------------------------------------

(Transliteration in English)

  Ganapathy Pooja
  Ayyappan Pooja
    Ayyappan Mala Mantram
    Ayyappan Astottaram
    Ayyappan Saranam
    Ayyappan Moola Mantram
 
    Ayyappan Gayathri
    Ayyappan Namaskaram
    Harivarasanam
    Mantram for taking off maala

Download: Ayyappan Screensaver & Wallpapers | Sarana Ghosham | Pooja Verses

Custom Search

(After having taken baath and worshipped the house diety, the devotee should make all arrangements for the pooja. The photo or idol of swami Ayyapa has to be placed on a raised platform with 18 steps decorated with flowers. Is The pooja procedure in as below.)  Ganapathy Pooja

 

Parathana:

With folded hands the devottee has to pray:

"Suklambambaradharam Vishnum Sadhivaranam Chaturbhujam
Prasannavathanam dhyayet Sarva vignopathantaye"

Now the sacred bell (Ghanta) has to be sounded to ward off evil forces:

"Aaagamartham to devannam Gamanaartham to rakhsaam
Kuru ghantaravam tatra Devatahvana lanchanam"

Pranayam:

Aum bhooh - Aum bhuvah - Aum Suvah Aum - mahah - Aum Janah - Aum Tapah - Aum Satyam - Aum tatsaviturvarenyam - Bhargodevasya dheemahi dhiyo yonahprachodayat - Omapojyotirasmritam brahamah bhoor bhuvah suvarom.

Samkalpa:

Having recited the day, nakshatra, etc, one has to pronounce as below :

Mama upaatta samasta duritakshayadvara. Sri Parameswara preetyartham - Karishyadvarasya - Sri Hariharaputra Pooja Karmanah nirvighnena Parisamptyartham Adu Sriman mahaganapathi Poojam Karishye

 
Aaasanam Samarpayami
Arkayam Samarpayami
Paadyam Samarpayami
Achamaneeyam Samarpayami
Snanam Samarpayami
Snananandaram Achamanyam Samarpayami
Vastra Yagnopavidha uthriya abhanartham akshadham Samarpayami
Divya Kandhan tharayami
Divya Kandhastha harithra kumkumam Samarpayami
Puspamalam Samarpayami
Ganesh Pooja
 

Download: Ayyappan Screensaver & Wallpapers | Sarana Ghosham | Pooja Verses

Offer workship to Ganesh's Photo / Idol / Deepam:

 
Aum Sumukhya Namah
Aum Ekadantaya namah
Aum Kapilaya namah
Aum Gajakarnakaya namah
Aum Lambodaraya namah
Aum Vikataya namah
Aum Vighnaraajasya namah
Aum Ganadhhipaya namah
Aum Dhoomaketave namah
Aum Gandhyakshya namah
Aum Phalachandaya namah
Aum Gajananaya namah
Aum Vakratundaya namah
Aum Shoorpakarnaya namah
Aum Herambaya namah
Aum Skandapoorvajaya namah
Aum Sreeman Mahaganapataye Namah
Nanavidha divya parimala pushpani Samarpayami. (offer flowers)
 

Naivedyam:

Sprinkle theertham on fruits, Jaggary and banna:

 
Om Bhoorbhvaswah tat saviturvarenyam Bhargo devasya dheemahi dhiyo yo nah prachodayat |
Omapo Jyotiraso Amritam brahma
Praanapanna vyanodana Samaanahya namah Mahanaivedyam Samarpayami.
 

Karpooram:

Karpoora neeranjanam samarpayami

Pray with folded hands:

 

Vakratunda Mahakaya Soorya Koti Samaprabha
Avighnam Kuru me deva Sarvakaryeshu sarvadaa
Sreeman Mahaganapathaye namah
Shodashopachara projam samarpayami
Sreeman Mahaganapathih Supreeto bhavatu.
Place scared rice in your palm and with a spoon of water leave it into the arghyapatram:
Ganga cha yamune chaiva Godavari Sarasvati
Narmade Sindhu Kaveri Jalesmin Sannidhism Kuru
Kalasha devatabhyo namah

 

---------------------------------------------------------------------------------


  Sri Ayyappan Pooja


Swamiye Saranam Ayyappa

Mantra for wearing Mudra Mala

 

 

Jnaanamudraam shaastrumudraam gurumudraam namaamyaham
Vanamudraam shuddhamudraam rudramudraam namaamyaham
Shaantamudraam satyamudraam vratamudraam namaamyaham
Shabaryaashrama satyena mudraam paatu sadaapi mae
Gurudakshinayaa poorvam tasyaanugraha kaarine
Sharanaagata mudraakhyam tvan mudraam dhaarayaamyaham
Chinmudraam khechareemudraam bhadramudraam namaamyaham
Shabaryaachala mudraayai namastubhyam namo namaha

 

Dhyaanam:

 

Aashyaama komalavishaalatanum vichitra
Vaasovasaanam arunotpala daamahastam
Uttungaratnamakutam kutilaagrakesham
Shaastaaram ishtavaradam sharanam prapadhye

 

Pranayam:

 

Aum bhooh - Aum bhuvah - Aum Suvah Aum - mahah - Aum Janah - Aum Tapah - Aum Satyam - Aum tatsaviturvarenyam - Bhargodevasya dheemahi dhiyo yonahprachodayat - Omapojyotirasmritam brahamah bhoor bhuvah suvarom

 

Samkalpam:

 

Poorvokta Evam guna Vishistayam Shubha thithau mana upaatta Sakala duritakshaya devara - Sakalabheeshta - Siddhyarthan - Jnana vairagya Siddhyartham Sri Hariharaputra poojam Karishye.

 

Leave scared rice and water into arghyapatram:

Kalasha pooja:

Tadangatvena Kalasa poojam Karishye

In a Copper pot, fill water and put arecanut, Tulasi, Coins, and Darbha grass and place your right Palm on it

 

Kalashasya mukhe Vishnuh Kamte rudahsama ashritah
Moole tatra stitho Brahma Madhuye matrigane Stitah
Kukshau tu Sagarah sarve Supta dveepa Vasundhara
Rigve do tha yajurvedah Samavedo Atharvanah
Angaischa Sahita nityam Kalashambu Sam ashritah

 

Ahavanam:

 

Asmin dhepae/bimbae/chitrapadae Shree Poornapushkalaba samaedha Shree Hariharaputra swamy avahayami.

Aaasanam Samarpayami
Arkayam Samarpayami
Paadyam Samarpayami
Achamaneeyam Samarpayami
Snanam Samarpayami
Snananandaram Achamanyam Samarpayami
Vastra Yagnopavidha uthriya abhanartham akshadham Samarpayami
Divya Kandhan tharayami
Divya Kandhastha harithra kumkumam Samarpayami
Puspamalam Samarpayami

 

---------------------------------------------------------------------------------

Download: Ayyappan Screensaver & Wallpapers | Sarana Ghosham | Pooja Verses

SRI HARIHARAPUTRA ASHTOTTARA SATANAAMAVALI:

Please add 'Aum' in the beginnibg of each sacred name and 'Namah' at the end.

 

1. Aum Mahasastre namaha
2. Mahadevaya
3. Mahadevasutaya
4. Avyayaya
5. Lokakartre
6. Lokabhartre
7. Lokahartrae
8. Paratparaya
9. Trilokarakshakaya
10. Dhanvine (10)
11. Thapasvinae
12. Bhootasainikaya
13. Mantravedine
14. Mahavedinae
15. Maarutaya
16. Jagadishvaraaya
17. Logadyakshaya
18. Agranye
19. Sreemate
20. Apramaeyeparakramaya (20)
21. Simharoodhaya
22. Gajaroodhaya
23. Hayaroodhya
24. Maheswaraya (30)
25. Nanashastradharaya
26. Anarghayya
27. Nanavidyavisharadaya
28. Nanaroopadaraya
29. Veeraya
30. Nanapraninishaevakaya
31. Bhooteshaya
32. Bhootidaya
33. Bhrityaya
34. Bhunjangaparanothamaaya
35. Ikshudhanvine
36. Pushpabaanaya
37. Maharoopaya
38. Mahaprabavae
39. Mayadevisutaaya
40. Maanyaya (40)
41. Mahaanitaya
42. Mahagunaaya
43. Mahashaivaya
44. Maharudraya
45. Vaishnavaya
46. Vishnupoojakaya
47. Vighneshaya
48. Veerabhadreshaya
49. Bhairavaya
50. Shanmukhadhrivaya (50)
51. Merushringasamasinaya
52. Munisanghanishevitaya
53. Devaaya
54. Badraya
55. Jagannathaya
56. Gananaathaya
57. Ganeshvaraya
58. Mahaayogine
59. Mahamayine
60. Mahajnanine (60)
61. Mahasthiraya
62. Devashastre
63. Bhootashastre
64. Bheemahasa Parakramaya
65. Naagaharaya
66. Naagakeshaya
67. Vyomakeshaya
68. Sanaatanaya
69. Sugunaya
70. Nirgunaya (70)
71. Nityaya
72. Nityatriptaya
73. Nirarashrayaya
74. Lokasrayaya
75. Ganadhishaya
76. Chatuhshasti Kalamayaya
77. Rig yajuts Samaatharvarupine
78. Mallakasura panjanaya
79. Thrimurtiyae
80. Daithyamadanaya
81. Prakruthayae
82. Purushotamaya
83. Kaalajnanine
84. Mahajnanine
85. Kaamadaya
86. Kamalekshanaya
87. Kalpavrikshhaya
88. Mahavrikshaya
89. Vidyavrikshaya
90. Vibhootidaya
91. Samsaratapavichetre
92. Pasulokabayankaraya
93. Rogahartre
94. Praanadatre
95. Paragarva vibanjanaya
96. Sarvasastrartha tatwajnaya
97. Needhimadae
98. Papabhanjanaya
99. Pushkala - Poorna - Samyuktaya
100. Paramatmane
101. Satangadayae
102. Anantaaditya - Sankashaya
103. Subrahmanyanujaya
104. Baline
105. Bhaktaanukampine
106. Deveshaya
107. Bagavadae
108. Bhaktavatsalaya

Sri Poorna - Pushkala Sameta Sri Hariharaputra Swamine Namah
Naivedyam

Sprinkle theertham on fruits, Jaggary and banna:

Om Bhoorbhvaswah tat saviturvarenyam Bhargo devasya dheemahi dhiyo yo nah prachodayat |
Omapo Jyotiraso Amritam brahma
Praanapanna vyanodana Samaanahya namah Mahanaivedyam Samarpayami.

 

Karpooram:

Karpoora neeranjanam samarpayami

---------------------------------------------------------------------------------

108 Sharana Ghosham:

Please add 'Saranam Ayyappa' after saying each line.

 

1. Swamiyae
2. Harihara sutane
3. Kannimoola ganapati bhagavaanae
4. Shakti vadivelan sodaranae
5. Maalikappurattu manjammadevi lokamathavae
6. Vaavar Swamiyae
7. Karuppanna Swamiyae
8. Periya kadutta Swamiyae
9. Siriya kadutta Swamiyae
10. Vanadevata maarae
11. Durga bhagavati maarae
12. Achchan kovil arasae
13. Anaatha rakshakanae
14. Anna dhana prabhuvae
15. Achcham tavirpavanae
16. Ambalathu arasanae
17. Abhaya daayakanae
18. Ahandai azhippavanae
19. Ashtasiddhi daayakanae
20. Andinorai aadarikkum deivamae
21. Azhutayil vaasanae
22. Aaryangaavu Ayyaavae
23. Aapad baandhavanae
24. Ananda jyotiyae
25. Aatma swaroopiyae
26. Aanaimukhan thambiyae
27. lrumudi priyanae
28. lnnalai teerppavanae
29. ega para suka daayakanae
30. idaya kamala vaasanae
31. Eedillaa inbam alippavanae
32. Umaiyaval baalakanae
33. Oomaikku arul purindavanae
34. Oozhvinai akatruvonae
35. Ookkam alippavanae
36. Engum niraindoenae
37. Enillaa roopanae
38. En kula deivamae
39. En guru naathanae
40. Erumeli vaazhum kraada -shaastaavae
41. Engum nirainda naada brahmamae
42. Ellorkkum arul puribavanae
43. Aetrumaanoorappan maganae
44. Aekaantha vaasiyae
45. Aezhaikkarul puriyum eesanae
46. Aindumalai vaasanae
47. Aiyyangal teerppavanae
48. Opillaa maanikkamae
49. Omkaara parabramamae
50. Kaliyuga varadanae
51. Kan.kanda deivamae
52. Kambankudiku udaiya naathanae
53. Karunaa samudramae
54. Karpoora jyotiyae
55. Sabari giri vaasanae
56. Shatru samhaara moortiyae
57. Sharanaagata rakshakanae
58. Sharana ghosha priyanae
59. Shabarikku arul purindavanae
60. Shambhukumaaranae
61. Satya swaroopanae
62. Sankatam teerppavanae
63. Sanchalam azhippavanae
64. Shanmukha sodaranae
65. Dhanvantari moortiyae
66. Nambinorai kaakkum deivamae
67. Narttana priyanae
68. Pantala raajakumaaranae
69. Pambai baalakanae
70. Parasuraama poojithanae
71. Bhakta jana rakshakanae
72. Bhakta vatsalanae
73. Paramashivan puthiranae
74. Pambaa vaasanae
75. Parama dayaalanae
76. Manikanda porulae
77. Makara jyotiyae
78. Vaikkathu appan makanae
79. Kaanaka vaasanae
80. Kulattu puzhai baalakanae
81. Guruvaayoorappan makanae
82. Kaivalya pada daayakanae
83. Jaati mata bhedam illathavanae
84. Shivashakti Aikya svaroopanae
85. Sevippavarku aananda moorthiyae
86. Dushtar bhayam neekkubavanae
87. Devaadi devanae
88. Devargal tuyaram teerppavanae
89. Devendra poojitanae
90. Naaraayananmynthanae
91. Neiabhisheka priyanae
92. Pranava svaroopanae
93. Paapa samhaara moortiyae
94. Paayaasanna priyanae
95. Vanpuli vaagananae
96. Varapradaayaganae
97. Bhaagavatottamanae
98. Ponambala vaasanae
99. Mohini sutane
100. Mohana roopanae
101. Villan villaali veeranae
102. Veeramani kantanae
103. Sadguru nathanae
104. Sarva rokanivaarakanae
105. Sachithananda sorupiyae
106. Sarvaabheestha thayakanae
107. Saasvatapadam alippavanae
108. Patinettaam padikkutaiyanaadhane

Swamiye Saranam Ayyappa

Om Adiyen terindum teriyaamalum seida
sakala Kutrangalaiyum poruttu kaattu rakshittu
arula vendum, Shree satyamaana ponnu
patinettaam padimel vaazhum om Shree
Harihara sutan kaliyugavaradan aananda
chittan ayyan Ayyappa Swamiye Saranam Ayyappa

 

---------------------------------------------------------------------------------

Moolam:

 

Aum Sri Hariharaputraya Putralabhya Shatrunashaya madagajavahanaya
om shri Mahaa shastre nameh

Repeat18 times.

 

Gayathri:

 

Aum - Bhoptaddhipaaya Vidmahe Bhavaputraya dheemahitanno Shasta prachodayat.

Repeat18 times.

 

Namaskara Slokam:


 

Aum Lokaveeram - mahaapoojyam Sarvarakshaakaram vibhum
Paarvati hridayaanandam Shaastaaram pranamaamyaham
(Swamiye Saranam Ayyappa)

Viprapoojyam vishwavandyam Vishnoshambhoh priyam sutam
Kshipraprasaadaniratam Shaastaaram Pranamaamyaham
(Swamiye Saranam Ayyappa)

Mattamaatangagamanam Kaarunyaamrita pooritam
Sarvavighnaharam devam Shaastaaram pranamaamyaham
(Swamiye Saranam Ayyappa)

Asmatkuleshwaram devam Asmachatruvinaashanam
Asmadishta pradaataaram Shastaaram Pranamaamyaham
(Swamiye Saranam Ayyappa)

Pandyesha vamsha tilakkam Kerale kelivigraham
Aarta traanaparam devam Shaastaaram pranamaamhyam
(Swamiye Saranam Ayyappa)

Trayambaka puraadheesham Gangadhipa samanvitam
Gajaroodhamaham vande Sastaram pranamomhyam
Swamiye Saranam Ayyappa)

 

---------------------------------------------------------------------------------

 Download: Ayyappan Screensaver & Wallpapers | Sarana Ghosham | Pooja Verses


Sri Harivarasanashtakam:

This verse has to recited only in night after all pooja is over.

 

Swamiye Saranam Ayyappa

Harivaraasanam Viswamohanam Haridadheeswararadhya Padukam
Arivimardanam nitya nartanam Hariharatmajam devamashraye
Saranam Ayyappa swamy Saranam Ayyappa
Saranam Ayyappa swamy Saranam Ayyappa

Saranakeertanam Saktamanasam Bharana lolupan nartanalasam
Arunabhasuram bhootanayakam Hariharatmajam devemashraye
Arivimardanam nitya nartanam Hariharatmajam devamashraye
Saranam Ayyappa swamy Saranam Ayyappa
Saranam Ayyappa swamy Saranam Ayyappa

Pranaya satyakam Praana nayakam Pranavfakalpakam Suprabhanchitam
Pranavamandiram Keertanapriyam Hariharatmajam devamashraye
Arivimardanam nitya nartanam Hariharatmajam devamashraye
Saranam Ayyappa swamy Saranam Ayyappa
Saranam Ayyappa swamy Saranam Ayyappa

Turagavahanam Sundarananam Varagadayudham dsevavarnitam
Gurukripakaran Keertanapriyam Hariharatmajanm devamashraye
Arivimardanam nitya nartanam Hariharatmajam devamashraye
Saranam Ayyappa swamy Saranam Ayyappa
Saranam Ayyappa swamy Saranam Ayyappa

Tribhhuvanarchitam devatatmakem Trinayanam prabhum divyatmaakam
Tridasapoojitam chintitapradam Hariharatamajam devamashraye.
Arivimardanam nitya nartanam Hariharatmajam devamashraye
Saranam Ayyappa swamy Saranam Ayyappa
Saranam Ayyappa swamy Saranam Ayyappa

Bhavabhayapaham Bhavukaavahanam Bhuvanamohanam bhootibhoashanam Dhavalavaranam divyavahanam Hariharatmajam devemashraye.
Arivimardanam nitya nartanam Hariharatmajam devamashraye
Saranam Ayyappa swamy Saranam Ayyappa
Saranam Ayyappa swamy Saranam Ayyappa

Kalamridusmitam sundarananan Kalabhakamalam gaatramohanam
Kalabhakesari Vaajivahanam Hariharatmajam devamashraye
Arivimardanam nitya nartanam Hariharatmajam devamashraye
Saranam Ayyappa swamy Saranam Ayyappa
Saranam Ayyappa swamy Saranam Ayyappa

Shritajanapriyam chintitapradam Shritivibhooshanam Sadhujeevanam
Shritimanoharam geetalasam Hariharatmajam devamashraye
Arivimardanam nitya nartanam Hariharatmajam devamashraye
Saranam Ayyappa swamy Saranam Ayyappa
Saranam Ayyappa swamy Saranam Ayyappa

 

---------------------------------------------------------------------------------

Mantram while taking off maala:

This mantram has to be recited after coming home from Sabarimala and before removing the Sacred Mala

 

This mantram has to be recited after coming home from Sabarimala and before removing the Sacred Mala

Apoora machala rohani Divyadarshana Kaaranam
Shatrumudrat Mahadeve Dehi me Vrata mocchanam

Only after taking off the maala, offer pranams to Ayyappan's Photo and Guruswami, the shaving has to thedone.

 

  Saranam Ayyappa  
---------------------------------------------------------------------------------

Click here to print this page
Print 
                                                                                                       
Previous Page
Next Page

 

Mohanakannan P. 1997 - 2011. All rights reserved

Visit our sponsor
ADVT: Handwriting Improvement

Web Space sponsored by: Axe Networks